SAM_1781.jpg

SAM_1796.jpg 

SAM_1799.jpg

Gyeongnam Art Museum